Nieuwsbrief 2021-06

http://profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202021.06.pdf

Voorafbetalingen - rekeninguittreksel en wijzgiging van bestemming

Rond deze periode vragen we onze klanten regelmatig om het ‘rekeninguittreksel voorafbetalingen’ te bezorgen dat ze van de belastingadministratie ontvangen. Dat document was vroeger een verplichte bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting. Maar dat document was bovendien nodig bij een aanvraag voor een ‘wijziging van bestemming’ van de gedane voorafbetalingen. Een aanpassing van art. 70 KB/WIB gaat over die voorafbetalingen.

Wijzigingen van bestemming moeten voortaan verlopen via www.myminfin.be en enkel bij uitzondering per brief of mail:

FOD Financiën - Inning & Invordering – Inningscentrum Voorafbetalingen

Koning Albert II-laan 33 bus 42 - 1030 Brussel

Telefoon: +32 257 257 57 - Fax: +32 257 995 10

E-mail: [email protected]

Mogelijke wijzigingen zijn een vervroegde terugbetaling of overdracht naar het volgende belastbare tijdperk. Die aanvraag moet uiterlijk gebeuren op de laatste dag van de derde maand die volgt op het belastbare tijdperk waarop de wijziging betrekking heeft. Alle info en het beheer inzake uw voorafbetalingen kan u terugvinden op MyMinfin > Mijn Betalingen > Voorafbetalingen (zie hieronder). Daar kan u op elk moment de geactualiseerde toestand van de gedane voorafbetalingen consulteren waardoor de jaarlijkse toezending van de rekeninguittreksels wordt afgeschaft. Indien wij geen mandaat hebben voor MyMinfin zullen wij dus moeten vragen hiervan een schermafdruk te nemen ter bevestiging van de voorafbetalingen en kunnen wij in uw plaats geen wijziging van bestemming aanvragen.

'Accountants en belastingadviseurs: vriend of vijand?' (artikel Trends)

Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants – ons beroepsinstituut), heeft in een opiniestuk in Trends zijn mening gegeven over de houding van de overheid tegenover accountants en belastingadviseurs. Hij doet dit naar aanleiding van uitspraken van bepaalde parlementsleden en de plannen om bijkomende strafrechtelijke, administratiefrechtelijke en tuchtsancties op te leggen.

We kunnen ons best voorstellen dat klanten zich vragen stellen bij de administratieve formaliteiten die wij hen vragen te vervullen en die niet direct iets met hun boekhouding of fiscale aangiftes te maken hebben. Dat artikel geven we heel graag mee in dat kader. De eigenlijke aanleiding van het artikel is de invoering van een ‘meldingsplicht’ voor accountants en belastingadviseurs betreffende wijzigingen in het UBO-register.

Vlaams Beschermingsmechanisme 7

Misschien wel de laatste keer maar zeker belangrijk voor wie er recht op heeft: Vlaams Beschermingsmechanisme 7 kan aangevraagd worden tot 15/06/2021. Veel tijd is er dus niet meer. De gevraagde omzetcijfers zijn die van april 2019 en die van 2021. Er moet een daling van 60% kunnen aangetoond worden.

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Voorafbetalingen – rekeninguittreksel en wijziging van bestemming, 'Accountants en belastingadviseurs: vriend of vijand?' (artikel Trends), Vlaams Beschermingsmechanisme 7