Nieuwsbrief 2020-07

http://www.profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202020.07.pdf

 

Bijkluswet vernietigd door het Grondwettelijk Hof

Waarschijnlijk hebt u het al opgevangen: de fameuze ‘bijkluswet’ van 18 juli 208 werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Sinds de invoering konden zelfstandigen, werknemers, ambtenaren en gepensioneerden jaarlijks tot 6.340 EUR bijverdienen door dienstverlening (dus geen verkoop) bij medeburgers, in het verenigingsleven of via erkende deelplatformen (Deliveroo, Uber, Airbnb, …). Door dit inkomen onder een gunstige sociale en fiscale regeling te plaatsen, hoopte de wetgever heel wat ‘zwarte’ inkomsten geregulariseerd te krijgen.

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat de bijkluswet het gelijkheidsbeginsel schendt omdat personen die dezelfde activiteiten uitvoeren zonder voldoende verantwoording verschillend behandeld worden op het vlak van sociale bijdragen en belastingen. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie ten aanzien van zelfstandigen en ondernemingen. Veel ondernemers hadden bij de invoering van de maatregel dezelfde kritiek geuit dus eigenlijk vinden we dit een goede zaak.

De vernietiging treedt pas in werking vanaf 1 januari 2021. Tot en met 31 december 2020 kan er wel nog gebruik gemaakt worden van de bijkluswet. Terloops wijzen we erop dat heel wat grote deelplatformen geen erkenning hebben als platform voor de bijkluswet en daarom toch al niet in aanmerking kwamen voor deze gunstmaatregel.

Vervroegde verliesaftrek - COVID-19-reserve

In een wet van 23 juni 2020 (Belgisch Staatsblad 1/07/2020) wordt een maatregel ingevoerd om vennootschappen en zelfstandigen toe te laten toekomstige verliezen vervroegd in aftrek te brengen. Het kader van dit “carry back”-systeem is natuurlijk het coronajaar 2020. Hiermee wil de regering de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de getroffen vennootschappen en zelfstandigen op korte termijn versterken.

Bij de personenbelasting gaat het om een ‘economische vrijstelling’ (art. 67sexies WIB92). Ze kan enkel worden toegepast voor inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) en wordt aangerekend na de andere economische vrijstellingen maar voor de (overdraagbare) investeringsaftrek. De vrijstelling moet teruggenomen worden in het jaar volgend op de vervroegde verliesaftrek. Als het uiteindelijke verlies lager ligt dan het geraamde verlies (met een tolerantie van 10%) dan zal er een belastingvermeerdering (tussen 2% en 18%) aangerekend worden. Het formulier dat voor de vrijstelling moet ingevuld worden, is nog niet beschikbaar.

Bij de vennootschapsbelasting ligt de periode ingewikkelder omdat het boekjaar kan verschillen van het kalenderjaar. Het gaat hier om de boekjaren die werden afgesloten tussen 13 maart 2019 tot 31 december 2020 (aanslagjaar 2019, 2020 of 2021). Hier moet de vennootschap in haar boekhouding een ’vrijgestelde reserve’ (art. 194septies/1, §1 WIB 92) aanleggen voor het verwachte verlies. De reserve mag niet hoger zijn dan het belastbaar resultaat (met enkele correcties) van het jaar zelf. En er is een absoluut maximum van 20.000.000,00 EUR. Door de vrijgestelde reserve in volgend boekjaar terug te nemen wordt die opnieuw toegevoegd aan het resultaat. De opgave 275 COV, als bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting, is hier wel al voorzien.

Voor vele vennootschappen komt de maatregel te laat omdat de jaarrekening al werd goedgekeurd en neergelegd. Een nieuwe jaarvergadering samenroepen om een aangepaste jaarrekening te laten goedkeuren, is niet altijd evident. Er zijn ook heel wat uitsluitingen voorzien.

Door de late beslissing hebben we deze maatregel niet kunnen bespreken dus vragen we hierbij om ons te contacteren als u hiervoor in aanmerking meent te komen. Afhankelijk van uw situatie kunnen we dan eventueel de noodzakelijke aanpassingen hiervoor alsnog in orde brengen.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Bijkluswet vernietigd door het Grondwettelijk Hof, Vervroegde verliesaftrek - COVID-19-reserve