Nieuwsbrief 2019-05

/sites/default/files/nieuwsbrief%202019.05.pdf

 

Tax-On-Web beschikbaar

Tax-On-Web is beschikbaar dus de aangiftes personenbelasting kunnen ingediend worden.

We geven nog even de deadlines mee:

  • Aangifte op papier of niet akkoord voorstel vereenvoudigde aangifte: vrijdag 28 juni 2019
  • Elektronische aangifte (door de burger): donderdag 11 juli 2019
  • Elektronische aangifte (door de mandataris): donderdag 24 oktober 2019

Vrijstelling dividenden tot 640 EUR

Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. In de meeste gevallen is dat aan een tarief van 30%. Maar voor de meeste dividenden (belangrijkste uitzondering: dividenden verkregen door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen) geldt er een vrijstelling van maximum 640 EUR. Er geldt wel een inhoudingsplicht dus de vrijstelling wordt geregeld via een teruggave in de aangifte personenbelasting (codes 1437-2437). Op die manier kan u dus maximum 192 EUR aan roerende voorheffing terugkrijgen.

Het jaar 2018 is de eerste keer dat deze vrijstelling van toepassing is dus vergeet dit zeker niet in te vullen. Er is wel al een fout in Tax-On-Web vastgesteld: het maximum is per ongeluk op 640 euro gezet in plaats van 192 EUR. Let wel op: u zal uiteraard moeten kunnen aantonen dat u wel degelijk voor 640 EUR aan dividenden hebt ontvangen en dat hierop wel degelijk 30% roerende voorheffing werd ingehouden.

Voor 2019 is de vrijstelling opgetrokken naar 800 EUR en kan er maximum 240 EUR aan roerende voorheffing teruggevraagd worden.

Vruchtgebruik: belasting VAA bij afloop

Een belangrijk Arrest van het Hof van Beroep te Bergen op 1/06/2018 gaat over belasting van een voordeel alle aard bij afloop van een vruchtgebruik. Een zaakvoerder had in 1994 een contract van vruchtgebruik gesloten met zijn vennootschap voor een looptijd van 15 jaar. In die periode werden aanzienlijke renovatiewerken uitgevoerd op kosten van de vennootschap.

In principe moet de blote eigenaar instaan voor de “grove herstellingen”. Hiervan kan wel afgeweken worden maar dan is het gebruikelijk dat de blote eigenaar hiervoor een tussenkomst betaalt aan de vruchtgebruiker. Bij het einde van het vruchtgebruik wordt in dit geval dus effectief een vergoeding betaald aan de vennootschap.

De fiscus vindt deze vergoeding te laag en maakt in haar berekening een onderscheid tussen: gewone verbeteringswerken waarvoor geen vergoeding is verschuldigd, en verbeteringswerken die een meerwaarde op het onroerend goed gecreëerd hebben. Op basis hiervan wordt een aanzienlijk bijkomend voordeel alle aard belast bij de zaakvoerder. Het Hof van Beroep te Bergen is het daarmee eens.

Iets later heeft het Hof van Beroep te Antwerpen op 9/10/2018 eveneens bevestigd dat er een voordeel alle aard te belasten is naar aanleiding van de afloop van een vruchtgebruik tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap. Omdat wij verwachten dat er nog heel wat dergelijke gevallen zullen volgen, hebben we op basis van de berekeningsmethode van het Hof van Beroep te Bergen een model ontworpen om dit voordeel alle aard te kunnen inschatten. Contacteer ons gerust indien u dit wil gebruiken.

Vermindering boete ter vermijding van faillissement

Het Hof van Beroep te Gent gebruikt op 8/05/2018 een opmerkelijk bijkomend argument om een opgelegde boete van 200% in een vermoeden van BTW-carrouselfraude te herzien naar 50%: de vennootschap is nog steeds een bedrijf dat actief blijft en meerdere personen tewerkstelt en de omvang van de boete mag niet tot doel hebben om een bedrijf ten gronde te richten. Dit is misschien wel een economisch correcte beslissing maar kan toch hier en daar tot gevaarlijk misbruik leiden.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Tax-On-Web beschikbaar, Vrijstelling dividenden tot 640 EUR, Vruchtgebruik: belasting VAA bij afloop, Vermindering boete ter vermijding van faillissement